509 48 79 48


kwalifikowane nasiona siewne

Twitter Facebook Google+ Stumbleupon LinkedIn

Od 2016 r., całkowicie zmieniają się zasady w programie dopłat do materiału siewnego. Od teraz wnioski składa się jednorazowo w okresie 15 stycznia - 25 czerwca danego roku a dopłaty uzyskuje najwcześniej dwa miesiące po 30 września danego roku kiedy to każdorazowo w drodze rozporzadzenia ustalane będą wysokości dopłat do kwalifikowanych nasion danych gatunków roślin uprawnych. Zmienia się zbiór roślin do których zakupu nasion będą przysługiwały dopłaty a także formularze wniosków.


Przysłowie mówi że z pustego to i Salomon nie naleje... i niestety tak też wygląda to w przypadku dopłat do materiału siewnego. W związku z rok rocznym wzrostem popularności tym programem oraz ograniczoną ilością funduszy przeznaczonych na ten cel postanowiono w 2015 r. zmniejszyć stawki dopłat. W 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa poszło o krok dalej i zupełnie zmienia sposób i zasady ubiegania się o w/w dopłaty. Plusem zastosowanych rozwiązań jest to, iż dopłaty uzyskają wszyscy prawidłowo wnioskujący o nie, minusem natomiast prawie pewne kolejne zmniejszenie wysokości dopłat do wysianych kwalifikowanych nasion.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa ARR nr 11/2016/Z z dnia 13 stycznia 2016 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”, który to dokument można pobrać TUTAJ . Wszystkich zainteresowanych ta formą wsparcia zachęcamy do dokładnego zapoznania się z tym dokumentem gdyż niektóre zmiany są bardzo istotne.

Obecnie przestaje obowiązywać dwuetapowy (oddzielnie dla ozimych, oddzielnie dla jarych) system składania wniosków. Kwalifikowane nasiona siewne zakupione i wysiana pomiędzy 15 lipca roku poprzedniego a 15 czerwca roku bierzącego składa się do ARR w terminie od 15 stycznia do 25 wrzesnia bierzącego roku. Następnie po zebraniu i przeanalizowaiu wszystkich wniosków wysokość stawek dopłaty do 1 ha obsianego kwalifikatem będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do OT ARR, gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku oraz ogłaszana w terminie do 30 września danego roku przez Radę Ministrów. W uproszczeniu, dana ilośc środków na dopłaty będzie podzielona przez ilość chętnych do uzyskania tych dopłat. Im więcej hekatrów zgłoszonych w danym roku do dopłat z tytułu obsiania kwalifikowanymi nasionami tym mniejsza wyjdzie stawka dopłaty do jednego chekatara, i na odwrót.

Nie zmienia się wysokość maksylanych dopłat jakie każdy rolnik może otrzymać na ten cel w przeciągu 3 kolejnych lat. Tak jak poprzednio pozostaje tutaj nie mała suma 15000 euro. Jest to pomoc de minimis wiec jeśli ktoś był beneficjentem takiej pomocy z innego źródła należy to zgłosić i suma ta pomniejszana jest o wielkośc otrzymanej wczesniej pomocy.

Zmianie takze nie ulega zakres gatunków roślin jakie są objete dopłatami. W przypadku zbóż są to: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto. W przypadku roślin strączkowych: bobik, groch siewny, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna. Oprócz powyższych dopłaty będą podlegać również sadzeniaki ziemniaka oraz mieszanek zbożowych. W skład mieszanek sporządzonych przez wnioskodawcę we własnym zakresie mogą jedynie wchodzić składniki kwalifikowane, tj. posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Jeżeli mieszanka w swoim składzie będzie zawierała składniki kwalifikowane i takie, które nie posiadają ww. kategorii, tzw. nasiona niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie mógł być objęty dopłatą.

Pozostałe zasady uzyskiwania dopłat nie ulegają juz tak drastycznym zmianom. Jeszcze raz odsyłamy do obowiązkowej lektury "Warunków uzyskania dopłat..." w której wszystko jest dosyć jasno wytłumaczone. Jeśli jednak ktoś zrobił zobie zapas druków wniosków o uzyskanie dopłaty to niestety nadają się one już tylko na makulature gdyż od 2016 r. obowiązaują nowy druk wniosku. Wraz z nim zmianie ulegają wszystkie inne druki komplementarne tj. różnorodne oświadczenia (składa się je jako załączniki do wniosku - patrz instrukcja) oraz instrukcje. Aktualne (na 2016 r.) druki wniosków udostępniamy Państwu TUTAJ.

Zmiany są spore, ale o ich wymiarze de fakto przekonamy się doppiero po 30 września kiedy jasne stanie się do jakiej wielkości zostanie zmniejszona stawka dopłaty do 1 ha w 2016 r. Do tej pory nie pozostaje nam nic innego jak złożyć wniosek zgodnie z nowymi zasadami i dbać o zasiewy. Bo jak kolejny raz pokazuje praktyka jeśli rolnik nie uzyska dobrego plonu to nie ma co liczyć na to że dopłaty zrekompensuja jego przychody.17.01.2015 r. Tomasz Siatkowski